Trương Vạn hộ thấy phu nhân không chịu cho Ngọc Nương ra, lòng cànơ sốt ruột, nhưng cũng nể mặt phu nhân, không tiện. Trong bụng thầm nghĩ: Con tiện tì này đã có lòng khác, chi bằns đuổi nó đi cho xong. Đã là vợ chồng, lâu ngày ân tình nặng, bị con tiện tì này xúi giục, thì dù là người tốt thì rồi cũng phải thay. Bèn nói với Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại Trình Vạn Lý: Con tiện tì Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại này hai lần ba lượt xui ngươi trốn chạy về nhà, lòng dạ ắt đă có ý khác. Chẳc chẳng phải là vì ngươi, lâu dần sẽ làm hại ngươi. Đợì đêm nay đì ra. sána mai sẽ cho người đem bán, sẽ chọn cho ngươi một người vợ tốt khác. Trình Vạn Lý thấy nói sẽ bán vợ mình, mới biết vợ mình thực tâm, hối hận minh đã lỡ lời.

Liền nói: Lão gia đã hai lãn cành cáo, lần sau chắc chắn không dám tái phạm nữa. Giả dụ có trum ban ca nói, trum ban ca tiểu nhân cũng không nghe.

Nếu đem bán đi, sợ răng mọi người sẽ nói tiểu nhân bạc tình, mới thành thân được sáu ngày, đã đem vợ bán đi. Trương Vạn hộ nói: Ta đã làm chủ. ai dám nói ngươi! Nói rồi, bỏ vào trong nhà. Phu nhân thấy trượng phu vào, cơn giận chưa nguôi, sợ rằng vẫn trách phạt Ngọc Nương, vội bảo nàng tránh sang một. Trương Hướng Dẫn Trùm bắn cá Vạn hộ lại sợ phu nhân không rời Ngọc Nương, cũng không nói gì đến Hướng Dẫn Trùm bắn cá chuyện đó nữa. Lại nói Trình Vạn Lý thấy Trương Vạn hộ quyết ý bán Ngọc Nương, trong lòng không nỡ cắt bỏ, ngồi khóc thầm trong. Đêm tối, Ngọc Nương đi ra, khóc với trượng phu: Thiếp lấy quán làm chồng, nói lời thành tâm, không ngờ quân lại.

Post Comment